- Privacy verklaring

Privacy verklaring

Feet Back, praktijk voor voetzorg, gevestigd aan de Mollerusweg 84, 2031BZ te Haarlem,, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.feetbackvoetzorg.nl

Postadres: Kleverlaan 93, 2061TE Bloemendaal

Ingang praktijk: Mollerusweg 84, 2031BZ Haarlem

Tel: 0614835599

Nada Elzinga is de Functionaris Gegevensbescherming van Feet Back, praktijk voor voetzorg Zij is te bereiken via info@feetbackvoetzorg.nl

 

Persoonsgegevens die de praktijk verwerkt:

Feet Back, praktijk voor voetzorg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die de praktijk verwerkt:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Feet Back, praktijk voor voetzorg verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- gezondheid: medicatie, aandoeningen en allergieën

                       huisarts indien U bent doorverwezen door een podotherapeut

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Feet Back, praktijk voor voetzorg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief indien U zich hiervoor heeft ingeschreven

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- uw behandeling af te kunnen stemmen op bepaalde ziektes of allergie

- op uw verzoek een behandelingsverslag sturen naar de huisarts of podotherapeut

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Feet Back, praktijk voor voetzorg neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Feet Back, praktijk voor voetzorg) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Feet Back, praktijk voor voetzorg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de  persoonsgegevens:

De gegevens van uw dossier worden max. 1 jaar na uw laatste bezoek aan de praktijk bewaard. Daarna wordt uw dossier gearchiveerd volgens de wet WGBO en de fiscale wetgeving. Wilt U uw gegevens eerder verwijderd hebben, dan kunt U dat persoonlijk of per mail aangegeven en worden ze verwijderd wanneer U dat wenst (behalve de voor de wetgeving benodigde informatie).

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Feet Back, praktijk voor voetzorg verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Feet Back, praktijk voor voetzorg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die de praktijk gebruikt

Feet Back, praktijk voor voetzorg gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Feet Back, praktijk voor voetzorg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@feetbackvoetzorg.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Feet Back, praktijk voor voetzorg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe de praktijk persoonsgegevens beveiligt

Feet Back, praktijk voor voetzorg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de praktijk via feetbackvoetzorg@gmail.com of telefonisch via 06-14835599